Права која се могу остварити у Управи

I Пријава пореза на непокретност

· Образац: Пореска пријава за утврђивање пореза на непокретности (за физичка лица – образац ПП1 – преузимање са сајта или у канцеларији број 27)

· Образац: Пореска пријава за утврђивање пореза на непокретности (за правна лица – обрасци ПП1 и ПП2 – преузимање са сајта ПП1ПП2 или у канцелариј број 27)

· Плаћање пореза на непокретност за физичка лица може се извршити на благајни Грађанског бироа општине, као и уплатницом на пошти или банци (погледати на УПЛАТНИ РАЧУНИ ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА).

· Плаћање пореза на непокретност за правна лица може се извршити путем уплатног рачуна (погледати на УПЛАТНИ РАЧУНИ ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА).

Неки важнији изводи из Закона о порезу на непокретности и из Закона о пореској администрацији:

Члан 14. Закона о порезу на непокретностима

Власници непокретности дужни су да у року од 30 дана од дана стицања непокретности, надлежном пореском органу јединице локалне самоуправе поднесу пореску пријаву.

Члан 26. Закона о пореској администацији

Порески обвезник је дужан да:

(1) пријави надлежном пореском органу сваку промјену главног мјеста пословања, пребивалишта, односно боравишта, те других података из регистра пореског обвезника.

Члан 36. тачка 3. Закона о пореској администацији

Уз пореску пријаву порески обвезник је дужан да приложи и сву документацију која је од значаја за утврђивање пореске обавезе прописане пореским законима.

Члан 37. Закона о пореској администрацији

(1) Порески орган има овлашћење да за пореског обвезника поднесе пореску пријаву, у року од 3 дана од дана сазнања да пријава није поднијета у прописаном року.

(2) Порески орган има овлашћење да за пореског обвезника допуни непотпуну и исправи погрешно попуњену пореску пријаву, одмах по сазнању о пропустима и грешкама у поднијетој пријави.

II Потврда којом се потврђује да се грађанин не дужи са порезом на непокретност или да је измирио своју пореску обавезу

· Захтјев се преузима на шалтеру Грађанског бироа или на овом сајту, а на основу захтјева у канцеларији број 27 се добија односна потврда.

III Прирез порезу на доходак физичких лица

· Образац: Мјесечна пријава за обрачун приреза порезу на доходак физичких лица (преузимање са сајта)

· Образац ООП-НД предаје свако правно лице најкасније до 15-ог у мјесецу, за претходни мјесец

· Уплата приреза порезу на доходак физичких лица може се извршити путем уплатног рачуна (погледати на УПЛАТНИ РАЧУНИ ОПШТИНЕ ПЉЕВЉА).

Сва дажбинска задужења (порези, таксе и накнаде) Управа локалних јавних прихода врши на основу Рјешења, као појединачних аката којима се покрећу управни поступци по службеној дужности.

Управа локалних јавних прихода врши послове локалне управе који се односе на:

1) утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода;

2) вођење регистра пореских обвезника;

3) учествовање у изради прописа којим се уређује систем локалних јавних прихода;

4) пријем и обраду свих пореских пријава пореских обвезника;

5) вођење пореског књиговодства;

6) пореску контролу;

7) редовну и принудну наплату локалних јавних прихода;

8) мјере инспекцијског надзора у складу са Законом о пореској администрацији;

9) припрема извјештаја о рјешавању управних ствари из своје надлежности;

10) припрему извјештаја о стању у области као и припрему информативних и других стручних материјала за Скупштину, Предсједника општине и органе управе из свог дјелокруга;

11) управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;

12) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

13) друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом, одлукама Скупштине и Предсједника општине.