Prava koja se mogu ostvariti u Upravi

I Prijava poreza na nepokretnost

· Obrazac: Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnosti (za fizička lica – obrazac PP1 – preuzimanje sa sajta ili u kancelariji broj 27)

· Obrazac: Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnosti (za pravna lica – obrasci PP1 i PP2 – preuzimanje sa sajta PP1PP2 ili u kancelarij broj 27)

· Plaćanje poreza na nepokretnost za fizička lica može se izvršiti na blagajni Građanskog biroa opštine, kao i uplatnicom na pošti ili banci (pogledati na UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

· Plaćanje poreza na nepokretnost za pravna lica može se izvršiti putem uplatnog računa (pogledati na UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

Neki važniji izvodi iz Zakona o porezu na nepokretnosti i iz Zakona o poreskoj administraciji:

Član 14. Zakona o porezu na nepokretnostima

Vlasnici nepokretnosti dužni su da u roku od 30 dana od dana sticanja nepokretnosti, nadležnom poreskom organu jedinice lokalne samouprave podnesu poresku prijavu.

Član 26. Zakona o poreskoj administaciji

Poreski obveznik je dužan da:

(1) prijavi nadležnom poreskom organu svaku promjenu glavnog mjesta poslovanja, prebivališta, odnosno boravišta, te drugih podataka iz registra poreskog obveznika.

Član 36. tačka 3. Zakona o poreskoj administaciji

Uz poresku prijavu poreski obveznik je dužan da priloži i svu dokumentaciju koja je od značaja za utvrđivanje poreske obaveze propisane poreskim zakonima.

Član 37. Zakona o poreskoj administraciji

(1) Poreski organ ima ovlašćenje da za poreskog obveznika podnese poresku prijavu, u roku od 3 dana od dana saznanja da prijava nije podnijeta u propisanom roku.

(2) Poreski organ ima ovlašćenje da za poreskog obveznika dopuni nepotpunu i ispravi pogrešno popunjenu poresku prijavu, odmah po saznanju o propustima i greškama u podnijetoj prijavi.

II Potvrda kojom se potvrđuje da se građanin ne duži sa porezom na nepokretnost ili da je izmirio svoju poresku obavezu

· Zahtjev se preuzima na šalteru Građanskog biroa ili na ovom sajtu, a na osnovu zahtjeva u kancelariji broj 27 se dobija odnosna potvrda.

III Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

· Obrazac: Mjesečna prijava za obračun prireza porezu na dohodak fizičkih lica (preuzimanje sa sajta)

· Obrazac OOP-ND predaje svako pravno lice najkasnije do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec

· Uplata prireza porezu na dohodak fizičkih lica može se izvršiti putem uplatnog računa (pogledati na UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

IV Porez na potrošnju

· Obrazac: Mjesečna prijava za obračun poreza na potrošnju (preuzimanje sa sajta)

· Obrazac OPP predaje svako pravno lice koje se bavi ugostiteljskom djelatnošću do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec

· Uplata poreza na potrošnju može se izvršiti putem uplatnog računa (pogledati na UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

V Porez na firmu ili naziv

· Na osnovu Odluke o porezu na firmu ili naziv, na području Opštine Pljevlja, obveznici poreza su pravna i fizička lica koja su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak fizičkih lica i koja su registrovana za obavljanje djelatnosti. Lica koja u svom sastavu imaju poslovne jedinice obveznici su poreza za svaku poslovnu jedinicu.

· Porez se plaća u godišnjem iznosu i po firmi, odnosno nazivu, može iznositi:

– za fizička lica, odnosno preduzetnike do 100,00 €

– za pravna lica do 500,00 €

· Uplata poreza na firmu ili naziv može se izvršiti putem uplatnog računa (pogledati na UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

VI Porez na priređivanje igara na sreću i zabavnih igara

· Obrazac: Mjesečna prijava za obračun poreza na igre na sreću i zabavne igre (preuzimanje sa sajta)

· Obrazac OP-ISZ predaje svako fizičko lice, odnosno preduzetnik i pravno lice koje se bavi privređivanjem igara na sreću i zabavnih igara

· Uplata poreza na privređivanje igara na sreću može se izvršiti putem uplatnog računa (pogledati na UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA), a porez na privređivanje zabavnih igara može se izvršiti putem uplatnog račun (pogledati na UPLATNI RAČUNI OPŠTINE PLJEVLJA).

Sva dažbinska zaduženja (porezi, takse i naknade) Uprava lokalnih javnih prihoda vrši na osnovu Rješenja, kao pojedinačnih akata kojima se pokreću upravni postupci po službenoj dužnosti.