Слободан приступ информацијама

– Водич за приступ информацијама – новембар 2022. године

– Водич за приступ информацијама – март 2021. године

– Водич за приступ информацијама – септембар 2021. године

– Извјештај о раду УЉП за 2021. годину

– План и програм рада УЉП за 2022. годину

– Програм рада УЉП за 2021. год

– Акти у поступку за слободан приступ информацијама

– Списак државних службеника и намјештеника

– Списак јавних функционера, њихових зарада и друга примања и накнаде

– Извјештај о раду Управе локалних јавних прихода за 2020. год.

Рјешења СПИ

Рјешење – НВО Заједно за Пљевља

Управа локалних јавних прихода врши послове локалне управе који се односе на:

1) утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода;

2) вођење регистра пореских обвезника;

3) учествовање у изради прописа којим се уређује систем локалних јавних прихода;

4) пријем и обраду свих пореских пријава пореских обвезника;

5) вођење пореског књиговодства;

6) пореску контролу;

7) редовну и принудну наплату локалних јавних прихода;

8) мјере инспекцијског надзора у складу са Законом о пореској администрацији;

9) припрема извјештаја о рјешавању управних ствари из своје надлежности;

10) припрему извјештаја о стању у области као и припрему информативних и других стручних материјала за Скупштину, Предсједника општине и органе управе из свог дјелокруга;

11) управни поступак за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;

12) Врши послове који се односе на план интегритета и план ризика;

13) друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом, одлукама Скупштине и Предсједника општине.