Odluke sa XVII Sjednice Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o Budžetu Opštine Pljevlja za 2020 godinu

Program rada Skupštine Opštine Pljevlja za 2020. godinu

Odluka o donošenju Lokalnog plana akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2020-2021

Odluka o osnivanju Javne ustanove Centar za kulturu – Pljevlja

Odluka o nadoknadi D.O.O. „Komunalne usluge“ troškova upravljanja i održavanja garaže na Trgu „13. Jul“ u periodu od 07.04.2014. godine do 01.03.2016. godine

Odluka o finansiranju rada gerontodomaćica za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na angažovanje trećih lica za potrebe zimskog održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva za 2020. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Grijanje“ Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktorice JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“ Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na program rada JU Zavičajni muzej Pljevlja za 2020. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada DOO „Vodovod“ Pljevlja za 2020. godinu

Zaključak o Informaciji o stanju životne sredine opštine Pljevlja za 2018. i 2019. godinu

Zaključak o Informaciji o evidenciji nepokretne imovine na kojoj pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja za 2018. godinu