OGLAS – Savjetni/k/ca III – Asistent/ica na sprovođanju i pripremi projektnih aktivnosti

   Sekretarijat za opštu upravu opštine Pljevlja – Jedinica za upravljanje ljudskim resursima raspisuje Oglas za radno mjesto Ekspertskog kadra:

 1. Savjetni/k/ca III – Asistent/ica na sprovođanju i pripremi projektnih aktivnosti

– 1 (jed/an/na) izvrši/lac/teljka na  nedređeno vrijeme;

Uslovi:

VI nivo kvalifikacije obrazovanja – društvenog smjera, 1 (jedna) godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u državnim organima (Izuzetno radni odnos u organu lokalne samouprave može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa).  

Pored posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i opšte uslove predviđene članom 34. Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Sl.list CG“ br. 2/18, 34/19, 8/21 i 37/22) (da je crnogorski državljanin, da ima navršenih 18 godina života, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta (Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja starješini državnog organa u roku od 8 (osam) dana od dostavljanja odluke o izboru), da ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja i da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu).

 Prijavu sa kompletnom dokumentacijom o ispunjavanju posebnih i opštih uslova dostaviti u zatvorenoj koferti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Oglasa sa naznakom radnog mjesta i adresom i telefonskim brojem  na  adresu:

 Sekretarijat za opštu upravu opštine Pljevlja – Jedinica za upravljanje ljudskim resursima, ul. Kralja Petra I  br. 48,   84210 Pljevlja.

NAPOMENA: Neblagovremena i nepotpuna dokumenta neće se razmatrati. Lice ovlašćeno za davanje informacija povodom ovog oglasa je Despotović Sreten – Glavno ovlašćeno službeno lice u Jedinici za upravljanje ljudskim resursima, telefon: 069/309-341.