PONOVLJENI KONKURS NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

Komisija za raposdjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2022. godinu

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana – Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Osnovna namjera programa je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta JLS koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja.

Za učešće u ReLOaD2 programu odabrani su sljedeći klasteri lokalnih samouprava:

1. Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja,

2. Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat,

3. Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane,

4. Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine,

5. Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, Opština u okviru Glavnog grada Podgorica – Golubovci i Opština Danilovgrad.

Opštine Pljevlja, Kolašin i Mojkovac i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorija ovih opština da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opština Pljevlja, Kolašin i Mojkovac iz sljedećih prioritetnih oblasti:

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Poboljšati kvalitet života, zdravlja, i životne sredine podsticanjem i stvaranjem uslova za pješačenje i upotrebu bicikla
 • Razvoj svijesti i edukacija građana o zaštiti životne sredine

UNAPREĐENJE UKLJUČENOSTI RANJIVIH GRUPA

 • Obezbjeđivanje podrške za ranjive grupe (osobe s invaliditetom, starija lica, Romi, Egipćani, LGBTIQ, žene, djeca sa problemima u ponašanju, mladi…)
 • Obezbjeđivanje podrške roditeljima djece sa smetnjama u razvoju

UNAPREĐENJE AMBIJENTA ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREDUZETNIŠTVO

 • Ponuditi programe neformalne edukacije za poslodavce i nezaposlene
 • Podrška osnivanju i razvoju biznisa
 •  

RAZVOJ RURALNOG PODRUČJA

 • Povećati dostupnost kulturnih sadržaja za stanovništvo iz ruralnih područja
 • Valorizacija poljoprivrednih potencijala i turističke ponude ruralnih područja.

Povećativalitet informisanosti i mobilnosti mladih kroz društveno korisno provedeno slobod

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 EUR do 12.000 EUR (za dio Konkursa za NVO), odnosno od 2.000 EUR do 5.000 EUR (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih) po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva. Projektne aplikacije nevladinih organizacija kojima su dodijeljena sredstva u okviru ReLOaD2 Konkursa objavljenog početkom 2022. godine u bilo kom od 5 Klastera opština, neće biti razmatrane.

Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD2 programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja programa ReLOaD2 biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 programa je 60.000 EUR.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od

 • 7 do 10 mjeseci (za dio Konkursa za NVO)
 • 5 do 8 mjeseci (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih)

Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od novembra 2022. do avgusta 2023. godine (za NVO), odnosno od novembra 2022. do juna 2023. godine (za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih).

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom konkursu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) sa sjedištem na teritoriji opština Pljevlja, Kolašin i Mojkovac. Ukoliko nevladina organizacija sa teritorije jedne opštine klastera „Tara“, želi realizovati projektne aktivnosti na teritoriji druge opštine klastera, mora sklopiti partnerstvo sa nevladinom organizacijom registrovanom na teritoriji opštine u kojoj se želi realizovati projekat.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici opština Pljevlja www.pljevlja.me, Kolašin www.opstinakolasin.me i Mojkovac www.mojkovac.me .

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Klaster „Tara“ se može preuzeti od 5 – 30. septembra 2022. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org, sa web stranica opština Pljevlja, Kolašin i Mojkovac (www.pljevlja.me, www.opstinakolasin.me, www.mojkovac.me)  ili lično preuzimanjem na arhivi Građanskog biroa Opštine Pljevlja, ul. Kralja Pera I br. 48; Pisarnici Opštine Kolašin, Buda Tomovića br. 1;  Pisarnici Opštine Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča br. 4.

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd, u opštinama Pljevlja, Kolašin i Mojkovac će biti organizovani „Info dani“ u skladu sa sljedećim rasporedom:

 • 9. septembra 2022. godine, u periodu od 9.00 do 10.00 sati, u sali Skupštine Opštine Pljevlja, Pljevlja,
 • 9. septembra 2022. godine, u periodu od 12.00 do 13.00 sati, u Miltimedijalnoj sali Opštine Mojkovac (Trg Ljubomira Bakoča, br. 4), Mojkovac,,
 • 9. septembra 2022. godine, u periodu od 14.00 do 15.00 sati, u maloj sali JU centra za kulturu (Trg Borava), Kolašin.

Na Info danima  će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnim ReLOaD konkursima, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 30. septembra 2022. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set čini jedan (1) primjerak obavezne dokumentacije i jedan (1) primjerak dodatne dokumentacije u štampanom obliku i jedan (1) elektronski primjerak (CD ili USB) cjelokupne dokumentacije. Nevladine organizacije projektnu dokumentaciju predaju u onoj opštini na čijoj teritoriji su registrovani. Svi materijali se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak) u periodu od 7 do 15 sati na adrese:

Opština Pljevlja
Kralja Petra I br. 48 
84 210  Pljevlja 

Opština Mojkovac
Trg  Ljubomira Bakoča br. 4 
84 205 Mojkovac

Opština Kolašin
Buda Tomovića br.1
81 210 Kolašin

Na kovertu se stavlja naznaka Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama – za ReLOaD2 projekat” i „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.  Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše.

O primljenoj pošiljci u opštinama će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rok za predaju aplikacija je 4. oktobar 2022. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije isteka zvaničnog roka. 

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org, i web-stranicama opština Pljevlja www.pljevlja.me, Kolašin www.opstinakolasin.me i Mojkovac www.mojkovac.me.

Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.

DOKUMENTACIJU ZA KONKURS ZA NVO

Obrazac 1 – Prijavni formular

Obrazac 2 – Projektni prijedlog

Obrazac 3 – Pregled budžeta

Obrazac 4 – Logički okvir rada

Obrazac 5 – Plan aktivnosti i promocije

Obrazac 6 – Administrativni podaci o aplikantu

Obrazac 7 – Finansijska identifikaciona forma

Obrazac 8 – Izjava ovlašćenog lica

Obrazac 9 – Izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja

Izjava o partnerstvu

Ciljevi održivog razvoja

Upustva za sprovođenje projekata NVO

SMJERNICE ZA APLIKANTE za prijavu na ponovljeni Konkurs nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području klastera „Tara“– Pljevlja, Kolašin i Mojkovac

DOKUMENTACIJU ZA KONKURS ZA TEK OSNOVANE NVO I NVO KOJE SE BAVE PITANJIMA MLADIH

Obrazac 1 – Prijavni formular

Obrazac 2 – Projektni prijedlog

Obrazac 3 – Pregled Budžeta

Obrazac 4 – Logički okvir rada

Obrazac 5 – Plan aktivnosti i promocije

Obrazac 6 – Administrativni podaci o aplikantu

Obrazac 7 – Finansijska identifikaciona forma

Obrazac 8 – Izjava ovlašćenog lica

Izjava o nepostojanju dvostrukog finansiranja

Ciljevi održivog razvoja

Uputstva za sprovođenje projekata NVO

SMJERNICE ZA APLIKANTE za prijavu na ponovljeni Konkurs tek osnovanih NVO i NVO koje se bave mladima za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)na području klastera „Tara“ – Pljevlja, Kolašin i Mojkovac

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA I NAJČEŠĆE GREŠKE PRILIKOM APLICIRANJA MOŽETE PREUZETI OVDJE


[1]Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.