Predlog mjera Opštine Pljevlja u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posledica po građane i privredu izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID19

Vlada Crne Gore je u prethodnom periodu predložila niz mjera u cilju pružanja podrške privredi, zaposlenima i socijalno ugroženim građanima kako bi se umanjile negativne posledice od epidemije korona virusa. U okviru ovih mjera date su i preporuke jedinicama lokalne samouprave u cilju vođenja odgovorne fiskalne politike i usklađivanja rashoda sa raspoloživim prihodima. Određeni niz preporuka je dala i Zajednica opštine Crne Gore.

Vodeći računa o tome, kao i prepoznajući specifične potrebe naše opštine i građana Pljevalja, Opština Pljevlja je prepoznala pored opštih i specifične mjere koje će nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva finansija i Minstarstva javne uprave Crne Gore, predložiti na usvajanje Skupštini opštine Pljevlja po hitnom postupku.

Na osnovu sveobuhvatne analize predložne su sledeće mjere koje za cilj imaju da zbog okolnosti izazvanih koronavirusom (COVID-19) usmjeravaju i usklađuju rad organa lokalne uprave, javnih ustanova i preduzeće čiji je osnivač Opština Pljevlja u cilju obavljanja poslova od javnog interesa i stvaraju uslove za pomoć građanima, preduzetnicima i malim preduzećima radi prevazilaženja krize koja je nastala pandemijom.

Predložene su sledeće mjere:

 • Sekretarijat za finansije se obavezuje da prati mjesečnu realizaciju primitaka budžeta i usaglašava izdatke prema utvrđenim prioritetima u skladu sa raspoloživim sredstvima odnosno ostvarenjem budžeta.
 • Odlaže se naplata poreske obaveze po osnovu Prireza porezu na dohodak fizičkih lica za poreske obveznike koji nijesu u mogućnosti da izmire obaveze po ovom osnovu usled negativnih efekata na poslovanje izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID 19, za period od 90 dana od dana dospjeća obaveze za mart, april i maj 2020.godine.
 • Obveznici lokalne komunalne takse koji nisu bili u mogućnosti koristiti pravo za koje je predviđeno plaćanje lokalne komunalne takse, usled zabrane rada predviđene Naredbom Ministarstva zdravlja Crne Gore, neće biti zaduženi obavezom po ovom osnovu za period nemogućnosti korišćenja tog prava, u skladu sa Zakonom o lokalnim komunalnim taksama i Odlukom o lokalnim komunalnim taksama, kojima je propisano utvrđivanje lokalne komunalne takse srazmjerno vremenu korišćenja.Navedena oslobađanja se odnose na: bašte uz ugostiteljski objekat, privremene objekte koji se mogu premještati sa jednog mjesta na drugo, korišćenje prostora na taksi stajalištima i ostale oblike korišćenja javnih površina za koje je navedenim propisima predviđeno plaćanje lokalne komunalne takse srazmjerno vremenu korišćenja prava.
 • Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Pljevlja neće pokretati postupak prinudne naplate po osnovu lokalne komunalne takse do 01.09.2020.godine.
 • Obveznici godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskih i nekategorisanih puteva, koji nisu bili u mogućnosti koristiti pravo za koje je predviđeno plaćanje predmetne godišnje naknade, usled zabrane obavljanja djelatnosti predviđene Naredbom Ministarstva zdravlja Crne Gore, neće biti zaduženi obavezom po ovom osnovu za period nemogućnosti korišćenja tog prava, u skladu sa Odlukom o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji opštine Pljevlja, kojom je propisano utvrđivanje predmetne naknade srazmjerno vremenu korišćenja.
 • Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Pljevlja neće pokretati postupak prinudne naplate po osnovu godišnje naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskih i nekategorisanih puteva do 01.09.2020.godine.
 • Opština Pljevlja neće pokretati postupak prinudne naplate, za dospjele obaveze za mart, april i maj mjesec 2020.godine do 01.09.2020.godine, po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i naknade za komunalno opremanje za bespravne objekte za investitore koji imaju zaključene ugovore sa dinamikom plaćanja u ratama.
 • Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Pljevlja neće pokretati postupak prinudne naplate po osnovu poreza na nepokretnosti za fizička i pravna lica do 01.09.2020.godine.
 • Budžetska pozicija subvencije za poljoprivredu, u okviru postojećih mjera, se uvećavaju za iznos od 100.000 eura.
 • Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Pljevlja neće pokretati postupak prinudne naplate članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Pljevlja za dospjele obaveze, do 01.09.2020.godine. Kako je Zakonom o turističkim organizacijama propisano da se visina članskog doprinosa utvrđuje u zavisnosti od iznosa poslovnih prihoda koje član ostvari u godini prije godine za koju se utvrđuje članski doprinos, umanjen za iznos poslovnih rashoda, to će usled zabrane rada predviđene Naredbom Ministarstva zdravlja Crne Gore doći do umanjenja poslovnih prihoda za 2020.godinu, a time i umanjenja obaveze po osnovu članskog doprinosa za 2021.godinu.
 • Oslobađaju se fizička i pravna lica plaćanja naknade za komunalno opremanje za privremene objekte i plaćanja zakupa javne površine na kojoj je postavljen privremeni objekat za period od tri mjeseca (mart, april i maj 2020.godine), ukoliko zakupac nije koristio objekat za obavljanje privredne djelatnosti zbog naredbi Ministarstva zdravlja Crne Gore.
 • Oslobađaju se plaćanja zakupnine zakupci poslovnog prostora u vlasništvu Opštine Pljevlja, za period od tri mjeseca (mart, april i maj 2020.godine), ukoliko zakupac nije koristio objekat za obavljanje privredne djelatnosti zbog naredbi Ministarstva zdravlja Crne Gore.
 • Odobravaju se subvencije Opštine Pljevlja privrednom društvu DOO “Grijanje”, za troškove usluga grijanja za privredne subjekte koji u ovom periodu zbog naredbe Ministarstva zdravlja Crne Gore nijesu obavljali djelatnost, kao i za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice, a koristili su usluge grijanja, u iznosu od 30.000 eura
 • Odobravaju se subvencije Opštine Pljevlja privrednom društvu DOO “Vodovod”, za troškove računa za vodu korisnika materijalnog obezbeđenja, kao i naknade jednog dijela izgubljenih prihoda od privrednih društava čija je djelatnost zabranjena i subvencionisanja do 50% zarada zaposlenih na plaćenom odsustvu, u iznosu od 60.000 eura
 • Odobravaju se subvencije Opštine Pljevlja privrednom društvu DOO “Čistoća”, za troškove računa za usluge odvoza komunalnog otpada korisnika materijalnog obezbeđenja, naknade jednog dijela izgubljenih prihoda od privrednih društava čija je djelatnost zabranjena i subvencionisanje zarada zaposlenih koji su iskoristili pravo na plaćeno odsustvu, kao i subvencija jednog dijela naknade po osnovu rada “Parking servisa”, u iznosu od 60.000 eura
 • Odobravaju se subvencije Opštine Pljevlja privrednom društvu DOO “Komunalne usluge”, za zarade zaposlenih koji su koristili pravo na plaćeno odsustvo, kao i refundacija naknade po osnovu zakupa poslovnih prostora i tezgi za 3 mjeseca (mart, april i maj 2020.godine), koji su prekinuli rad u vezi sa mjerama Ministarstva zdravlja Crne Gore, u iznosu od 25.000 eura
 • Opredijeljuju se dodatna sredstva Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Pljevlja u iznosu od 25.000 eura
 • Opredijeljuju se dodatna sredstva za subvencije u preduzetništvu u iznosu od 20.000 eura

Kabinet predsjednika