PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE u postupku usvajanja Glavnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima

Sekretarijat za sambeno komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine  Pljevlja,  na  osnovu čl. 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl.list RCG“-opštinski propisi, br. 25/05)utvrđuje: 

PROGRAM 

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

u postupkuusvajanja

Glavnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima

Opština Pljevlja je još 2010. godine izradila Saobraćajnu studiju sa posebnim osvrtom na gradsko područje. U okviru te Studije, izvršena su sva bazična istraživanja i dati opšti predlozi za unapređenje saobraćaja na teritoriji opštine. Međutim, od izrade navedene Studije, prošlo je više od 10 godina. U međuvremenu, došlo je do promena u saobraćajnim tokovima na teritoriji opštine, promene u broju stanovnika i do  povećanja stepena motorizacije i korišćenje automobila što je uzrokovalo i do povećanje zahtjeva za protokom i potrebu za dodatnim razvojem ulične mreže i načina regulisanja saobraćaja. ž

Pored navedenog takođe još 2014 godine Opština Pljevlja je donela Odluku o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja, a 2017 godine Odluku o izmenama i dopunama prethodno navedene Odluke. Elaborat za opšta i posebna parkirališta putničkih motornih vozila u prvoj zoni grada Pljevalja je izrađen u januaru 2020. godine, a parking je počeo da se naplaćuje tokom 2020. godine pa su se stvorili uslovi i za izradu Studije parkiranja na teritoriji Opštine Pljevlja.

Na osnovu svega izloženog Opština Pljevlja je 22.10.2021 godine zaključila Ugovor o izradi projektne dokumentacije sa „ADOMNE„ D.O.O. Novi Sad i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu o izradi Glavnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima i ujedno Studiju parkiranja i Studiju tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima a sve u cilju poboljšanja regulisanja saobraćaja na teritoriji Opštine Pljevlja.

Predstavnici „ADOMNE„ D.O.O. Novi Sad i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu su nakon sprovedenih analiza izvršili izradu Studije tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima i Studiju parkiranja na teritoriji opštine Pljevlja kao i nacrt Glavnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima.

1. Javna rasprava o nacrtu Glavnog projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima počinje 22.03.2023. godine a završava se 03.04.2023. godine.

2. Navedeni Glavni projekat tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima biće dostupan svim zainteresovanim subjektima za preuzimanje na web sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me kao i u kancelariji broj 22 u period od 11.00-13h.

3.  Nakon uvida u nacrt Glavnog projekata za interesovani građani svoje predloge, primjedbe mogu podnijeti isključivo u pisanoj formi na šalteru Građanskog biroa Opštine Pljevlja I na e mail adresu: opstinapv@t-com.me (sa naznakom za Sekretarijat za stambeno komunalne poslove saobraćaj i vode Opštine  Pljevlja), do isteka roka za javnu raspravu.

4. Sekretarijat za stambeno komunalne poslove saobraćaj i vode Opštine Pljevlja u saradnji sa Projektantomće na pristigla pitanja datiodgovorenaglavnojraspravikojaćebitiodržana u Salidomakulture dana 03.04.2023 godinesapočetkom u 12.00h.

Program održavanja Javne rasprave o Glavnom projekta tehničkog regulisanja saobraćaja u Pljevljima biće objavljen na Oglasnoj tabli opštine Pljevlja i na zvaničnom web sajtu opštine.

Glavni projekat tehničkog regulisanja na teritoriji grada Pljevalja možete preuzeti OVDJE.

                                                                                                                                       S E K R E T A R

mr. Zoran Čolović dip. Ing. maš

CSS Template