Raspisan tender za izgradnju parkinga u ulici Mila Peruničića

Opština Pljevlja raspisala je tender za izvođenje radova na izgradnji parkinga u ulici Mila Peruničića u DUP-u „Breznica“, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 80.000,00 eura. Realizacijom ovog projekta predviđeno je da se na pomenutoj lokaciji izgradi 41 novo parking mjesto.

Tender je objavljen 10. marta 2020. godine, a ponude se predaju  radnim danima od 07- 15:00 sati, zaključno sa danom 21. april 2020. godine do 11:00 sati.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, a rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare; ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Javno otvaranje ponuda je zakazano za 21. april 2020. godine.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja