Raspisan tender za sanaciju lokalnih i nekategorisanih puteva asfaltnim zastorom vrijednosti 670.000 eura

Dana 02.07.2020. godine Opština Pljevlja objavila je na portalu javnih nabavki tendersku dokumentaciju br. PV 11/20, za sanaciju lokalnih i nekategorisanih puteva asfaltnim zastorom na teritoriji opštine Pljevlja procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 670.000,00 eura.

Tenderskom dokumentacijom obuhvaćeni su sanacijski radovi, radovi na asfaltu kao i radovi na površinskom sloju puteva.

U planu je asfaltiranje više pravaca sa površinom asfaltiranja po jednom putnom pravcu od 1.200 do 1.800m2 (400 do 600m po putnom pravcu širine 3m).

Rok izvođenja radova je 60 dana od dana uvođenja u posao.

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 zaključno sa danom 27.07.2020 godine do 11:00 sati i to neposrednom predajom na arhivi naručioca ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Pljevlja, Ulica Kralja Petra I br.48.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 27.07.2020. godine u 11:30 sati, na adresi: Opština Pljevlja, Kralja Petra I br. 48 

Opština Pljevlja se, u skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabakama, opredijelila za skraćeni rok podnošenja ponuda u otvorenom postupku od 22 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije zbog kašnjenja sa objavljivanjem tendera usled vanrednih okolnosti izazvanih korona virusom.

Kabinet predsjednika Opštine