U Pljevljima održana 139. sjednica Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore je na 139. sjednici, održanoj 17. oktobra 2019. godine u Pljevljima, od 38 razmatranih tačaka, donijela, usvojila ili razmatrala sedam vrijednih odluka i informacija za opštinu Pljevlja. Sjednicom Vlade predsjedavao je predsjednik Duško Marković, a sjednici je kao gost prisustvovao i predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović.
Donijeta je Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine Opštine Pljevlja. Opština Pljevlja, je prva jedinica lokalne samouprave koja je odlučila da na osnovu Zakona o životnoj sredini propiše naknadu za zaštitu i unaprjeđivanje životne sredine. Odlukom se propisuje obaveza plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica koja na teritoriji opštine Pljevlja obavljaju djelatnosti vezane za proizvodnju energije i ekstraktivnu industriju, koje mogu negativno uticati na stanje životne sredine, a koja su ovim aktom prepoznata kao specifičnost opštine Pljevlja u pogledu primjene člana 79 Zakona o životnoj sredini kojim je predviđena mogućnost da jedinica lokalne samouprave propiše naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, u skladu sa svojim potrebama i specifičnostima. Naknada se zasniva na ostvarenom prihodu na godišnjem nivou od prodaje sirovine, poluproizvoda i proizvoda u zemlji i inostranstvu u iznosu od 1.7 odsto od ostvarenog prihoda. Prihodi ostvareni po osnovu ove naknade pripadaju budžetu lokalne samouprave i moraju se namjenski koristiti za zaštitu i unaprjeđenje životne sredine na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Obaveza plaćanja naknade ograničena je na velika privredna društva koja se na teritoriji opštine Pljevlja bave ekstraktivnom industrijom i proizvodnjom energije. U raspravi, u kojoj je učestvovalo više članova Vlade, istaknuto je da se očekuje da će Opština Pljevlja po osnovu ove naknade, na godišnjem nivou ostvarivati prihod između 2,5 i 3 miliona eura, a sredstva će biti upotrijebljena za realizaciju mjera za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Vlada je usvojila Informaciju o remedijaciji crnih ekoloških tačaka u opštini Pljevlja. U okviru projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“, sprovodi se remedijacija i sanacija dvije crne ekološke tačke u opštini Pljevlja – deponija pepela i šljake Maljevac i flotaciono jalovište „Šuplja Stijena“. Fazna sanacija deponije Maljevac će započeti da se realizuje iz Ugovora o zajmu u vezi sa projektom „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“, dok će preostale faze sanacije deponije Maljevac biće realizovane i finansirane od strane EPCG, a planirani završetak radova je jun 2020. godine. Odabrana opcija za remedijaciju flotacionog jalovišta olova i cinka rudnika „Šuplja Stijena“, pored obezbjeđivanja lokacije, pružiće i dodatnu mogućnost rekultivacije preoblikovane oblasti i održivo i dugoročno rješenje za ovu specifičnu lokaciju. Planirani rok za završetak radova vrijednih 7,8 miliona eura je jun 2020. godine.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta rekonstrukcije I bloka TE Pljevlja. Kako je naglašeno prilikom predstavljanja Informacije, ekološka rekonstrukcija TE je višegodišnji projekat, koji bi trebalo da obezbijedi punu usaglašenost emisija elektrane sa evropskim propisima. Planirano je da ugovor sa prvorangiranim ponuđačem bude zaključen do kraja godine, nakon čega će se u periodu od 6 mjeseci završiti sa izradom i revizijom glavnog projekta, dok će se nakon dobijanja građevinske dozvole, otpočeti sa radovima na terenu. Faznost rezalizacije prilagođena je potrebi hitnog rješavanja toplifikacije grada, pa je planirano da izdvajanje toplote sa turbine za ove potrebe bude obezbijeđeno već kod prvog redovnog zastoja elektrane, odnosno na samom početku realizacije projekta. U tom kontekstu, projektom ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka, obezbijediće se izvor toplote za potrebe daljinskog grijanja grada u istom vremenskom roku kako bi to bilo i u slučaju realizacije projekta izgradnje novog bloka termoelektrane Pljevlja. Na ovaj način se prepreke u realizaciji projekta ne reflektuju negativo na projekat toplifikacije.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta toplifikacije Pljevalja. U cilju pronalaženja rješenja za što efikasnije rješavanje problema zagađenja pljevalja kroz realizacuju projekta toplifikacije nadležno ministarstvo je u prethodnom periodu sporvelo niz aktivnosti, u saradnji sa EPCG i Opštinom Pljevlja. Kroz realizaciju projekta rekonstrukcije postojećeg bloka TE Pljevlja predviđene su određene aktivnosti kako bi se sama TE Pljevlja iskoristila kao toplotni izvor za grijanje grada Pljevalja – predviđeno je oduzimanje toplote iz sistema turbine, izmjenjivači toplote, pumpna stanica. Aktivnosti na realizaciji projekata koji se tiču poboljšanja životne sredine sprovodiće Opština Pljevlja, a finansiraće ih Uprava javnih radova, u skladu sa predlogom Ugovora o realizaciji programa „Projekti očuvanja životne sredine˝ – projekat ˝Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja˝. Povodom ove tačke dnevnog reda, Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da zajedno sa Opštinom Pljevlja, u roku od dvije godine, realizuje projekte energetske efikasnosti na objektima koji se griju iz kotlarnice u Skerlićevoji.

Vlada je usvojila Informaciju o realizovanim i projektima koji će se realizovati na teritoriji opštine Pljevlja na putnoj inafrastukturi (magistralnim i regionalnim putevima). U okviru ovih projekata do sada je, između ostalog, završen magistralni put Crkvice – Vrulja, vrijednosti 5 miliona eura, kao i projekti rekonstrukcije mosta na Tari i prilaznih saobraćajnica. U toku su radovi na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja – Metaljka vrijednosti u dužini od skoro 17 kilometara za koji je izdvojeno 12 miliona eura, dok su otvorene ponude za rekonstrukciju magistralnog puta Pljevlja – Mihajlovica, vrijednosti 8 miliona eura.

U cilju unapređenja dostupnosti i kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, usvojena je Informacija o problemu otežanog funkcionisanja i neadekvatnih prostornih kapaciteta Opšte bolnice Pljevlja i potrebi izgradnje nove zgrade bolnice. Imajući u vidu da Opšta bolnica Pljevlja pruža zdravstvene usluge za područja opština Pljevlja i Žabljak i da u njoj gravitira oko 40.000 stanovnika, a u toku turističke sezone ovaj dio turističke regije godišnje posjeti oko 90.000 turista, kao i otežane uslove funkcionisanja i neadekvatne prostorne kapacitete, predviđena je lokacija za izgradnju novog objekta Opšte bolnice Pljevlja. Izgradnjom nove zgrade značajno će se doprinijeti unapređenju kvaliteta života građana ovog područja, uslovi rada zaposlenih, odnosno razviti prostorni i funkcionalni kapaciteti koji će biti motiv postojećim ljekarima da ostaju, ali i novim ljekarima da dolaze. Vlada je zadužila Ministarstvo zdravlja da u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravnom javnih radova i lokalnom samoupravom stvori pretpostavke za izgradnju nove zgrade Opšte bolnice Pljevlja.

Vlada je razmotrila usmenu informaciju o rješavanju dužničko – povjerilačkih odnosa Opštine Pljevlja i Poreske uprave po osnovu koncesija koje pripadaju Opštini Pljevlja i neplaćenih poreskih davanja. Poreska uprava, nadležni sekretarijat Opštine Pljevlja i Zaštitnik državnih interesa zaduženi su da pronađu adekvatno rješenje i da se nedostajuća sredstva budžetu opštine Pljevlja po osnovu nenaplaćenih koncesija obezbijede.

Izvor: www.gov.me