DRUGI JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2019. godinu

CRNA GORA
OPŠTINA PLJEVLJA
Sekretarijat za društvene djelatnosti
Broj:031-856/2019-3
Pljevlja, 16.10.2019.

Na osnovu člana 27. stav 2. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (Sl. list CG-opštinski propisi broj 03/16, 31/17), predsjednik opštine Pljevlja upućuje

D R U G I J A V N I P O Z I V
nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
za 2019. godinu

• Kandidata za člana Komisije može da predloži nevladina organizacija koja je upisana u registar nevladinih organizacija kod nadležnog ministarstva, ima sjedište na teritoriji Opštine; koja je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije i u kojoj više od polovine članova organa upravljanja nisu javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici, niti članovi organa upravljanja političke partije.

• Nevladina organizacija dužna je da,dostavi sljedeće dokaze:
kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog ministarstva
– kopiju statuta i kopiju osnivačkog akta organizacije
– dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini: ugovor o finansiranju, brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično;
– izjavu lica ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije većinu ne čine javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici, niti članovi organa upravljanja političke partije.

• Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Komisije, pored gore navedene dokumentacije, dužna je da za kandidata dostavi i sljedeće:

– ovjerenu fotokopiju lične karte;
– biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u pisanju i realizaciji projekata;
– izjavu kandidata da nije javni funkcioner u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenik ili namještenik, niti član organa upravljanja političke partije.
– izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

• Iz jedne nevladine organizacije u Komisiju može biti imenovan samo jedan predstavnik.
• Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije
• Član Komisije koji je predstavnik nevladinih organizacija ne može učestvovati u odlučivanju o projektu nevladine organizacije čiji je član.
• Rok za predlaganje kandidata je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
• Predlog sa dokumentacijom dostavlja se Sekretarijatu za društvene djelatnosti, u zatvorenoj koverti na šalter Građanskog biroa sa naznakom “Predlozi za Komisiju”.

PREDSJEDNIK
Igor Golubović