Uskoro nova fabrika za preradu pitke vode na Bogiševcu

Opština Pljevlja objavila je tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke “Izgradnja postrojenja za preradu pitke vode Bogiševac” procijenjene vrijednosti 438.000 eura bez PDV-a. Ovo je jedan od kapitalnih projekata za koji je lokalna samouprava izdvojila sredstva u 2021. godini, čime je ušla u ispunjavanje strateških ciljeva od kojih je primarni poboljšanje kvaliteta vodosnabdijevanja grada.

Tender je otvoren do 11. juna 2021. godine, a rok za izgradnju objekta nakon uvođenja izabranog izvođača u posao je 180 kalendarskih dana.

Projektovani objekat Postrojenja za preradu vode je namijenjen poboljšanju vodosnabdijevanja visoke gradske zone, obzirom da se tretman vode sa Jugoštice, koja je tokom zimskih mjeseci mutna, ne vrši, već se samo hloriše u rezervoaru Bogiševac uz pomoć standardnog kompleta za gasno hlorisanje i injektorske pumpe.

Predviđena je lokacija za novi objekat sa tehnologijom za prečišćavanje, neposredno uz rezervoar Bogiševac, kao i izgradnja taložnika.

Postojeći rezervoar na Bogiševcu sagrađen je 1980. godine i obezbjeđuje vodosnabdijevanje više gradske zone. U rezervoar gravitaciono dotiče voda sa izvora Jugoštica, koji je udaljen 7,5 km od Pljevalja. Ovo je prvi izvor kaptiran za potrebe vodosnabdijevanja u Pljevljima 1986. godine. U okviru ovog sistema, nalazi se i pumpna stanica “ Podbogiševac” koja se koristi periodično, u zavisnosti od potreba tj. u sušnim mjesecima, kada je izdašnost izvorišta Jugoštice na minimumu.

Direkcija za izgradnju Opštine Pljevlja