I ove godine raspodjela peleta po subvencionisanim cijenama – Opština Pljevlja raspisala tender za nabavku peleta za narednu grejnu sezonu

Opština Pljevlja raspisala je otvoreni postupak javne nabavke za nabavku čvstog goriva – peleta, ukupne vrijednosti 247.933,88 € bez PDV-a. Tenderom se traži minimalno 1550 t, pakovanja od 15 kg po džaku i paleta od 1050 kg i da u pogledu kvaliteta ispunjava standard MEST EN ISO 17225-2:2015.

Naručilac, odnosno Opština Pljevlja, će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti po osnovu kriterijuma – odnos cijene i kvaliteta. Ponude se mogu podnijeti: neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi ul. Kralja Petra I br. 48 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude, radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 21.08.2020. godine do 11:00 sati.

Otvaranje ponuda, održaće se dana  21.08.2020. godine u 11:30 sati, u prostorijama Opštine Pljevlja. Iz razloga hitnosti rok za podnošenje ponuda u ovom postupku iznosi 15 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 54 Zakona o javnim nabavkama.

Razlog hitnosti skraćenja roka za podnošenje ponuda je u činjenici da je usled pojave virusa Covid-19 neophodno u što kraćem roku sprovesti postupak javne nabavke, a sve u cilju smanjenja zagađenosti životne sredine u našem gradu, koja je najizraženija u zimskom periodu i kako bi se ogrev za  građane obezbijedio do početka grejne sezone.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Podsjećamo da je Bužetom Opštine Pljevlja za 2020. godinu, za ovu namjenu, predviđeno 300.000 eura od čega će građani biti u obavezi da plate 50%, a Opština će refundirati 50%. Nakon sprovedene tenderske procedure odrediće se način prijavljivanja zainteresovanih građana za subvencionisanje biogoriva, kao i dinamika isporuke peleta. Iz sekretarijata za stambeno – komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja informisali su da zbog rizika uslovljenog trenutnom epidemiološkom situacijom u gradu neće biti primjenjivan dosadašnji način prijavljivanja, već će se koristiti spisak od prošle godine, a građani će imati obavezu da verifikuju svoje prijave telefonskim putem, što će biti obaveza i novih korisnika, o čemu će, kako su naveli javnost biti blagovremeno obaviještena.

Raspodjelu peleta građanima po subvencioniranim cijenama Opština Pljevlja realizuje od 2015. godine, a do danas za ove namjene utrošeno je preko 1.5 miliona eura, od čega je polovinu sredstava obezbijedila Opština Pljevlja u saradnji sa Vladom Crne Gore, a korisnici energenta bili su u obavezi platiti ostatak. Primjenjivanje mjera energetske efikasnosti koje Opština Pljevlja sprovodi već šestu godinu, dovelo je do značajnog uvećanja broja korisnika peleta kao ekološki prihvatljivog energenta, sa 280 na 750 koliko ih je danas. To je bio i jedan od faktora za smanjenje stope zagađenosti vazduha u Pljevljima, gdje je značajno umanjenje isporuke uglja domaćinstvima i ustanovama sa 25.000 tona na 8.000 tona dovelo do umanjenja broja dana u godini kada zagađenje prelazi gornju granicu – sa  184 u 2014. na 129 dana u 2019. godini.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja