JAVNI KONKURS za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2019.godinu

CRNA GORA
OPŠTINA PLJEVLJA

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2019.

Broj: 032-2079/2019-1
Pljevlja, 01.12.2019. godine

Na osnovu člana 6. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija („Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 03/16, 31/17 ), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2019. godinu r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA 2019. GODINU

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u opštini Pljevlja.

Predmet konkursa je raspodjela sredstava nevladinim organizacijama planiranih Budžetom Opštine Pljevlja za 2019. godinu u iznosu od 11.150,00 € (0,1 % tekućeg godišnjeg plana budžeta ), za projekte koji se u potpunosti realizuju na teritoriji opštine Pljevlja, a koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine u sljedećim oblastima:
• kultura,
• zaštita životne sredine,
• promocija turizma u ruralnom području.

Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava nevladnim organizacijama opštine Pljevlja za 2019. godinu na osnovu pozitivnih i eliminatornih kriterijuma propisanih članom 13. Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija ( „Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 03/16, 31/17 ), a u skladu sa rasponima koji su propisani članom 16. iste Odluke.

Nevladina organizacija može konkurisati sa jednim projektom godišnje. Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači. Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za projekte koje podnese nevladina organizacija, ne može iznositi više od 20% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom Opštine za finansiranje projekata nevladinih organizacija.

Nevladina organizacija podnosi prijavu na konkurs u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja. Prijava na Konkurs sa traženim uslovima dostavlja se u zatvorenoj koverti na šalter Građanskog biroa opštine Pljevlja. Na koverti se stavlja naznaka “Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama – ne otvarati” i adresira na Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama. Na poleđini koverte navodi se naziv i sjedište nevladine organizacije. Prijava se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa ili sa web sajta opštine Pljevlja ( www.pljevlja.me)

Uz prijavu se prilaže:

 • jedna štampana verzija projekta
 • kopija rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija,
 • kopija osnivačkog akta i statuta organizacije;
 • kopija potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za posljednju fiskalnu godinu, odnosno potvrda da nije poreski obveznik po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda;
 • izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da organizacija od drugog donatora nije dobila sredstva u ukupnom iznosu potrebnom za realizaciju projekta koji kandiduje;
 • detaljan finansijski i narativni izvještaj o realizaciji sredstava za prethodno odobren projekat, sa detaljnim opisom faza realizacije, obrazloženjem eventualnih odstupanja i dokaze o utrošku sredstava.

Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi traženi finansijski i narativni izvještaj o realizaciji sredstava za prethodno odobren projekat koji je finansiran iz Budžeta Opštine, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva raspodjeljuju.

Projekat koji nevladina organizacija kandiduje za finansiranje podnosi se u propisanoj formi, na obrascu koji se objavljuje na web sajtu Opštine. Projekat treba da sadrži:

 1. naziv organizacije, sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail, broj zaposlenih, ciljevi organizacije, broj žiro-računa, PIB);
 2. naziv projekta;
 3. traženi iznos sredstava
 4. naznaku da li se traže sredstva za projekat u cjelini ili samo dio projekta;
 5. trajanje projekta
 6. prioritetnu oblast projekta;
 7. opis povezanosti projekta sa javnim politikama (strategijama, akcionim planovima, zakonskim i podzakonskim aktima) u navedenoj oblasti koje je donijela Opština ili država;
 8. kratak sadržaj projekta;
 9. opis problema;
 10. ciljeve projekta;
 11. ciljne grupe;
 12. očekivane rezultate;
 13. detaljan opis aktivnosti projekta;
 14. plan implementacije aktivnosti
 15. rok za realizaciju projekta;
 16. način praćenja i procjene uspješnosti realizacije projekta;
 17. održivost projekta;
 18. iskustvo organizacije u prethodno realizovanim projektima
 19. budžet projekta i iznos sredstava za koji se konkuriše, iznos sopstvenih sredstava (učešća), kao i iznos sredstava koja su za isti projekat ili program odobrena od strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;
 20. Partneri u realizaciji projekta.

Projekat može da sadrži i dopunsku dokumentaciju ( skice, planove, crteže, fotografije, brošure, CD prezentacije i sl. ). Ukoliko organizacija konkuriše za projekat za koji je dio sredstava dobila od drugog donatora, u obavezi je da dostavi ugovor sa donatorom. Ukoliko organizacija ima partnere u realizaciji projekta, u obavezi je da dostavi dokaze o partnerstvu.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama će u roku od 30 dana od dana otvaranja prijava utvrditi rang listu projekata prema njihovoj konačnoj ocjeni, koja će biti objavljena na Oglasnoj tabli i web sajtu Opštine. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama će donijeti Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u roku od 8 dana od dana utvrđivanja rang liste.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova na mob. 069-300-639, 069-309-340, kontakt osoba: Sanja Đondović ili putem e-maila sanja.djondovic@pljevlja.co.me

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Dragomir Gospić

Prijavne obrasce možete preuzeti OVDJE.
Strateška dokumenta možete preuzeti OVDJE.
Odluku o finansiranju projekata nevladinih organizacija možete preuzeti OVDJE.