JAVNI POZIV za dodjelu podrške Program unaprijeđenja pčelarstva za 2022.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022.godinu – Agrobudžetom objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške u okviru mjere Program unaprijeđenja pčelarstva.

KORISNICI  SREDSTAVA PODRŠKE

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u  MPŠV u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (  “Sl.list CG”, Br. 56/09, 34/14, 1/15 , 30/17 i 51/17 ) i lokalna Udruženja pčelara registrovana u SPOCG.

PREDMET PODRŠKE

U skladu sa ovim Javnim pozivom predmet podrška obuhvata:

 • Podršku mladim pčelarima početnicima (nabavka tri pčelinja roja)
 • Nabavku pčelarske opreme i pribora za pčelarska uduženja, registrovane pčelare i uzgajivače matica
 • Organizovanje edukacija i stručnih predavanja iz oblasti pčelarstva u saradnji sa   udruženjima pčelara
 • Organizovan odlazak na sajmove, seminare i radionice u CG i Regionu u saradnji sa udruženjima pčelara
 • Podršku udruženjima za  troškove prerade voska, prihrane, nabavku materijala i dr.
 • Podršku udruženjima za učešće na projektima MPŠV, IPA, EU sredstva i dr.

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podrška mladim pčelarima početnicima

Podržaće se do 20 pčelara početnika sa po 3 pčelinja roja na 5 LR ili DB rama, od čega 3 sa leglom i 2 sa medom i polenom. Podrška iznosi 100% nabavne vrijednosti i mogu je ostvariti mladi pčelari starosti od 18 do 30 godina.

Za ostvarivanje prava na podršku zainteresovani mladi pčelari podnose sledeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za dodjelu podrške (obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu, na sajtu opštine i u lokalnim udruženjima pčelara) 
 • Uvjerenje o kućnoj zajednici
 • Izjavu podnosioca zahtjeva da se u kućnoj zajednici niko ne bavi pčelarstvom
 • Fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva

Zahtjevi će se podnositi u Službi za poljoprivredu, od 07.04.2022. do 15.06.2022.godine.

Nabavka pčelarske opreme i pribora

Pravo na podršku mogu ostvariti  pčelari ,pčelarska uduženja i uzgajivači matica registrovani u

MPŠV. Zainteresovani za podršku Službi za poljoprivredu podnose sledeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za dodjelu podrške (obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu, na sajtu opštine  u lokalnim udruženjima pčelara) 
 • Rješenje o registraciji gazdinstva u MPŠV
 • Originalni dokazi da je predmetna investicija  kupljena i plaćena
  • fiskalni račun sa otpremnicom
  • u slučaju plaćanja preko računa: ovjerena uplatnica o prenosu sredstava,  ovjerena faktura i ovjeren bankovni izvod o prenosu  sredstava
 • U slučaju uvoza, neophodno je dostaviti: jedinstvenu carinarsku ispravu JCI, dokaz  o izmirenim obavezama prema Upravi carina CG (uplatnica) i ovjeren swift banke.
 • Kopiju garantnog lista za opremu  koja podliježe garanciji
 • Fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva
 • Fotokopije žiro računa podnosioca Zahtjeva

Zahtjevi će se podnositi u Službi za poljoprivredu, od 07.04.2022. do 20.12.2022. godine.

Minimalni iznos investicije za podršku je 100,00€.

Maksimalno prihvatljiva investicija po gazdinstvu za nabavku pčelarske opreme i pribora je do 50% ili 300,00 € po gazdinstvu, osim sublimatora do 60%.

Za organizovanu nabavku preko Udruženja pčelara, maksimalna podrška je do 50% ukupne vrijednosti investicije koju je realizovalo udruženje, uz odgovarajuću dokumentaciju i dokaze plaćanja.

Za ostale programe iz mjere „Program unaprijeđenja pčelarstva“, koje realizuju i sprovode udruženja, podrška se daje za organizovanu nabavku opreme, edukacije, odlazak na sajmove i druge manifestacije, troškove prerade voska, prihrane i nabavke materijala, učešća na projektima i sl. Korisnici uz zahtjev podnose potrebnu dokumentaciju sa programima i planovima rada, izvještajima o realizaciji, dokazima plaćanja (računima, uplatnicama, ugovorima) i dr. Posle administrativne kontrole i realizacije, a po donošenju rješenja sredstva se isplaćuju na žiro račun korisnika.

PROCEDURA REALIZACIJE

Trajanje Javnog poziva je od 07.04.2022.godine do 20.12.2022.godine.

Za podršku mladim pčelarima početnicima, koja će se realizovati do kraja juna mjeseca, zahtjevi se podnose od 07.04.2022. do 15.06.2022.godine. Nabavka rojeva i raspodjela će se realizovati u saradnji sa lokalnim udruženjima pčelara i SPOCG.

Pravo na podršku mladim pčelarima početnicima ne mogu ostvariti lica koja su u prethodne 3 godine koristila ovaj vid podrške u agrobudžetu opštine.

Tokom realizacije programa podrške mladim pčelarima početnicima, korisnik je dužan da se registruje u Upravi za bezbjenost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove a po dobijanju rješenja i u Registar poljoprivrednih gazdinstava MPŠV. Uz dodjelu mentora udruženje će pratiti rad svakog pčelara početnika u prvoj godini pčelarenja. Podrška se realizuje na kraju investicije, nakon administrativne i  terenske kontrole.

Pravo na podršku ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja za isti tip investicije  ostvare podršku u tekućoj godini kod MPŠV.

Javni poziv će se zavšiti prije 20.12.2022.godine, ukoliko se utroše sva sredstva predviđena mjerom Agrobudžeta – “ Program unaprijeđenja pčelarstva“.

Služba za poljoprivredu će obavijestiti javnost o završetku Javnog poziva putem sajta opštine  i na oglasnoj tabli u prostorijama Službe za poljoprivredu.

Obrada primljenih zahtjeva, kontrola i odlučivanje po pristiglim zahtjevima će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.

Služba za poljoprivredu će sprovesti administrativnu i terensku kontrolu, i donijeti rješenje o odobravanju / odbijanju zahtjeva.

Odobreni iznos po osnovu Rješenja biće isplaćen na žiro račun korisnika.

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Nabavka polovne opreme,
 • Troškovi uvoza, transporta, carina i ostalih dažbina,
 • Plaćanje u naturi, troškovi sopstvenog rada,
 • Troškovi osiguranja i sl.

NAPOMENE

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku.

Nepotpuna i neblagovemeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Nabavljena oprema ne smije biti otuđena 3 godine od donošenja Rješenja o odobravanju podrške.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Kancelarijama Službe za poljoprivredu, putem telefona: 069/308-199 i na e-mail: natasa.vukovic@pljevlja.co.me, danko.sarancic@pljevlja.co.me

ZAHTJEV ZA DODJELU PODRŠKE PČELARIMA POČETNICIMA ZA 2022.GODINU možete pogledati OVDJE.

ZAHTJEV za dodjelu podrške pčelarima za nabavku opreme i pribora za 2022.godinu možete pogledati OVDJE.