JAVNI POZIV za mjeru Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu za 2022.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022.godinu – Agrobudžetom objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške u okviru mjere „Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu”.

KORISNICI  SREDSTAVA PODRŠKE

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava  MPŠV, u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (  “Sl.list CG”, Br. 56/09, 34/14, 1/15 ,30/17 i 51/17 ).  

PREDMET PODRŠKE

U skladu sa ovim Javnim pozivom podrška se može ostvariti  za:

 • Preradu mlijeka u sir i druge tradicionalne proizvode na registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

 • Podnosilac zahtjeva mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u MPŠV
 • Podnosilac zahtjeva mora posjedovati najmanje tri uslovna muzna grla  prijavljena u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ( kao jedno uslovno grlo  računa se jedna muzna krava, 10 ovaca ili 10 koza )
 • Pravo na podršku imaju poljoprivredna gazdinstva koja ostvaruju premiju po litru prerađenog mlijeka u MPŠV u 2022.godini
 • Pravo ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja se nalaze u sistemu otkupa mlijeka od strane registrovanih mljekara
 • Korisnik podrške  mora biti državljanin Crne Gore
 • Podnosilac mora da poštuje Kodeks dobre poljoprivredne prakse

VISINA PODRŠKE

 • Novčana podrška iznosi do 35 eura  za svako uslovno muzno grlo.

Ukoliko ukupna visina sredstava prelazi planirani godišnji iznos za ovu mjeru, propocionalno će se smanjiti novčana podrška.

 POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DODJELU PODRŠKE

Podnosilac zahtjeva Službi za poljoprivredu dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za dodjelu podrške (obrazac se može preuzeti u kancelarijama Službe za poljoprivredu ili na sajtu opštine)  
 • Kopiju Rješenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva u MPŠV
 • Kopiju Rješenja o upisu u Registar registrovanih objekata u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
 • Izvod / Listing iz nadležne Veterinarske ustanove o brojnom stanju muznih grla
 • Fotokopija lične karte podnosioca Zahtjeva
 • Fotokopiju žiro računa podnosioca Zahtjeva

PROCEDURA REALIZACIJE

Trajanje Javnog poziva je od 07.04.2022.godine  do  01.11.2022.godine.

Služba za poljoprivredu će obavijestiti javnost o završetku Javnog poziva putem sajta opštine  i na oglasnoj tabli u  prostorijama Službe za poljoprivredu.

Obrada primljenih zahtjeva, kontrola i odlučivanje po pristiglim zahtjevima će se vršiti u toku trajanja Javnog poziva.

Služba za poljoprivredu će sprovesti administrativnu kontrolu, donijeti Rješenje o odobravanju / odbijanju zahtjeva.

Odobreni iznos po osnovu Rješenja biće isplaćen na žiro račun korisnika.

NAPOMENE

Podnosilac zahtjeva odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku.

Nepotpuna i neblagovemeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Kancelarijama Službe za poljoprivredu, putem telefona: 069/308-199 i na e-mail: danko.sarancic@pljevlja.co.me

Z A H T J E V ZA DODJELU PODRŠKE „ PRERADA MLIJEKA NA GAZDINSTVU“ možete pogledati OVDJE.