Obavještenja o podnijetim zahtjevima

30.11.2022.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A   zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „DELJEVINA“ d.o.o. Pljevlja, naselje Odžak bb, Pljevlja, podnio  zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Izgradnja poslovnog objekta – postrojenje za preradu drveta, lameliranje drveta i proizvodnju peleta, na katastarskoj  parceli broj 5 KO Zmajevac, Opština Pljevlja.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra br.48, kancelarija br.31A, radnim danima od 11 do 14 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Opštine Pljevlja www.pljevlja.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, je 06.12.2022. godine.

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail: opstinapv@t-com.me

06.10.2022.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A  zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „MS KOMERC“ – D.O.O. – Pljevlja, podnio  zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta u funkciji male privrede i proizvodnje – primarna prerada drveta, na dijelu usklađene UP 1.6 i usklađene UP 1.7, koje čine katastarske  parcele 3692/2 i 3687 KO Pljevlja, u zahvatu DUP-a „Radosavac“, Opština Pljevlja.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu  javnost da izvrši uvid u dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra br.48, kancelarija br.31A, radnim danima od 11 do 14 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Opštine Pljevlja www.pljevlja.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, je 12.10.2022. godine.

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:  opstinapv@t-com.me

04.08.2022.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A   zainteresovanu javnost da je Opština Pljevlja, ul. Kralja Petra br.48, Pljevlja, podnijela  zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje sportsko rekreacionog centra Borovičko jezero, na dijelu UP 5 (b) (koju čine katastarske parcele: dio  302/1, dio 307, dio 306  KO Šumane II) i na dijelu UP5 (c) (koju čine katastarske parcele: 300/2, 301/2, 302/2, 303/1, 304/1, 305 i 327/1 KO Šumane II) u Pljevljima.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu  javnost da izvrši uvid u dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra br.48, kancelarija br.31A, radnim danima od 11 do 14 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Opštine Pljevlja www.pljevlja.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, je 10.08.2022. godine.

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail: opstinapv@t-com.me

Dokumentacija za odlučivanje06.08.2020.

 • Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine

  O B A V J E Š T A V A

  zainteresovanu javnost

  da je SZR ’’SJAJ’’ iz Pljevalja, ul. Narodne revolucije b.b., podnijela zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata  procjene uticaja na životnu sredinu  za projekat autoperionice, na katastarskoj parceli 2903/3 KO Pljevlja,Opština Pljevlja.

  U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu  javnost da izvrši uvid u dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra br.48, kancelarija br.31A, radnim danima od 11 do 14 časova.

  Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine, je do 13.08.2020. godine.

   

  Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

  dana.krezovic@pljevlja.co.me


14.11.2019.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Službeni list CG”, broj 75/18), Sekretarijat za uređenje prostora opštine Pljevlja – Služba za zaštitu životne sredine

O B A V J E Š T A V A   zainteresovanu javnost

da je Crnogorski Telekom a.d. iz Podgorice, ul. Moskovska 29, podnio  zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje bazne stanice mobilne telefonije „Bogiševac‟, čija se realizacija planira na dijelu  kat. parcele br. 4656/2 KO Pljevlja, Opština Pljevlja.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu  javnost da izvrši uvid u dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra br.48, kancelarija br.31A, radnim danima od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za uređenje prostora opštine Pljevlja, je 21.11.2019. godine.

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

opstinapv@t-com.me

– Dokumentacija za odlučivanje