Права која се могу остварити у Секретаријату

Грађевинске дозволе и употребне дозволе, урбанистичко -технички услови, планска документација, …

Услови који су потребни за добијање грађевинске дозволе за изградњу пословних објеката