Materijali za XXIX sjednicu Skupštine opštine Pljevlja

Predlog Dnevnog reda za XXIX Sjednicu Skupštine opštine Pljevlja

Denvni red za XXIX sjednicu Skupštine opštine Pljevlja

Zapisnik sa XXVIII sjednice Skupštine opštine Pljevlja

Odgovori na odbornička pitanja

Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka „Stevan Samaržić“ Pljevlja

Predlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

Predlog Odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djeltanost

Predlog Odluke o dopuni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću „Grijanje“ Pljevlja

Davanje mišljenja po tačkama dnevnog reda za XIX sjednicu skupštine Opštine Pljevlja

Izvještaj Odbora za izbor i imenovanja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Čistoća“ Pljevlja

Predlog Odluke o davanju Saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora D.O.O. „Grijanje“ Pljevlja

Pozivi za Radna tijela

Izvještaj o radu DOO „Centar za sport i rekreaciju“ Pljevlja za 2021. godinu

Izvještaj o radu JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“ Pljevlja za 2021. godinu

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Aneks 1 Sporazuma o finansiranju između Programa Ujednjenih Nacija za razvoj i Opštine Pljevlja

Predlog Odluke o davanju na upravljanje i korišćenje nepokretnosti na kojima pravo svojine ima opština Pljevlja Javnoj ustanovi Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invalididtetom Pljevlja

Predlog Odluke o dopuni Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“ Pljevlja

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i relizaciji Programa rada i Finansijskog plana JU Centar za kulturu Pljevlja

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu D.O.O. „Lokalni putevi“ Pljevlja za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu JU Zavičajni muzej za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu DOO „Grijanje“ Pljevlja za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu DOO „Komunalne usluge“ Pljevlja za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu DOO „Vodovod“ Pljevlja za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu DOO „Čistoća“ Pljevlja za 2021. godinu

Predlog Odluke o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Pljevlja za 2022. godinu

Završni račun Budžeta Opštine Pljevlja za 2021. godinu