Obavještenje – kvalitet vazduha

Danas, 11.novembra  u 07h, 08h i 09h na mjernom mjestu Gagovića imanje
u Pljevljima izmjerene su veoma visoke koncentracije sumpor(IV) oksida
SO2, koje su bile iznad 500 μg/m3.

Agencija će nastaviti da prati stanje kvaliteta vazduha u Pljevljima i
preduzeti propisane korake ukoliko se nastavi sa trendom visokog
zagađenja vazduha ovim polutantom, u skladu sa Kratkoročnim akcionim
planom za Opštinu Pljevlja u slučaju prekoračenja ili rizika od
prekoračenja praga upozoravanja za sumpor(IV)oksid SO2.

Mreža nadledležnih institucija koja je obaviještena postupiće u skladu sa Planom.

Izvor – a

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore