Odluke sa XXIV sjednice SO Pljevlja

Zaključak – Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Pljevlja za period od I-VI 2021. godine

Zključak – Izvještaj o radu za 2020. godinu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o porezu na nepokretnost

Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Pljevlja za period I-VI 2021. godine

Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, radi postavljanja elektrovodova

Odluka o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist D.O.O. „TYM COMPANY“ Pljevlja radi postavljanja elektrovodova radi izgradnje priključnog 10 kV dalekovoda STS 10/0.4kV, 1 x 100kVA „Romsko naselje“ do TS 10/0.4kV, 1 x 1600kVA „Rajčevo brdo“

Odluka o usvajanju Lokalnog plana socijalne i dječje zaštite za Opštinu Pljevlja za period od 2021. do 2025. godine

Odluka o stavljanju van snage Odluke o građevinskom zemljištu

Odluka o otpisu duga

Odluka o izboru Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora D.O.O. „Vodovod“ Pljevlja

Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Odbora direktora DOO „Čistoća“ Pljevlja

Rješenje o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge“ Pljevlja

Odluka o imenovanju Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio televizije Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju izvršnog direktora D.O.O. „Čistoća“ Pljevlja