Usvojena izmjena Odluke na porez na nepokretnost: 75% manji porez za objekte na selu, a za registrovane poljoprivredne proizvođače dodatnih 90%

Odlukom o porezu na nepokretnost, usvojenoj, u srijedu, na sjednici Skupštine opštine Pljevlja, značajno će doći do smanjena poreza za objekte i zamljište na seoskom području, čija primjena će početi od januara 2022. godine.

Kroz smanjenje koeficijenta lokacije u zoni van granice DUP-a sa 0,4 na 0,10, doći do smanjenja poreza za 75% za objekte na seoskom području, što će u mnogome doprinijeti i uticati na promociju gradnje u područjima koja nisu u zoni urbanističke razrade, dok će smanjenje poreza za registrovane poljoprivredne proizvođače biti 90%.

Prema postojećoj Odluci o porezu na nepokretnost, ukupno godišnje zaduženje porezom na nepokretnosti na seoskom području za zemljište, kretalo se u rasponu od 370.000,00 do 420.000,00 € (za period od 2015. do 2021.), dok je godišnji obračun za objekte iznosio oko 110.000 €. Ovom obavezom bili su obuhvaćeni vlasnici nepokretnosti, koji nepokretnost imaju na teritoriji opštine Pljevlja, dok se ukupan godišnji broj poreskih rješenja za zemljište kreće oko 20.000.

Najveće učešće u obračunu imaju livade sa 43,67%, zatim slijede pašnjaci sa 22,65%,  šumsko zemljište sa 12,88%, njive sa 12,15%, voćnjaci sa 3% i ostalo zemljište sa 5,65%.

Izmjenama koeficijenata za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti – zemljišta prema kvalitetu i klasi zemljišta ukupan godišnji obračun smanjiće se za 49,55%, odnosno sa 417.700,53€ (2021) na 218.000,00 €.

Pojedinačno po kvalitetu i klasama zemljišta smanjenje obračuna poreza na zemljište procentualno inosiće za:

pašnjake, ukupno smanjenje 67,23% ( 94.630,08 na 31.010,03 )

livade, ukupno smanjenje 56,52% ( 182.418,22 na 79.304,75 )

njive, ukupno smanjenje 40% ( 50.738,29 na 30.575,95)

šume, ukupno smanjenje 29,79% ( 53.791 na 37.768,77 )

voćnjaci, ukupno smanjenje 29,71% ( 12.603,03 na 8.858,00)

„Finansijske efekte izmjena ovih koeficijenata osjetiće svi poreski obveznici, bez obzira jesu li registrovani poljoprivredni proizvođači ili ne. Finansijski efekti na svakog pojedinačnog obveznika biće različiti, zavisno od strukture i površine njihove imovine – zemljišta“-istakli su iz lokalne uprave.

Finansijske efekte za poreske obveznike kroz procentualno smanjenje poreza na zemljištu iskazan kroz smanjenje koeficijenata kvaliteta i klase zemljišta.

Obračun poreza na zemljište za poljoprivredno, šumsko i ostalo zemljište, osim građevinskog zemljišta biće umanjeno koeficijentima za klase tog zemljišta u sledećim procentima: za zemljište I klase za 23%,  II klase za 25%, III klase za 27%, IV klase za 30%, V klase za 33%, VI klase za 37,50 %, VII klase za 42,80% i VIII klase za 50,00%.

Dodatno smanjenje poreza osjetiće se kroz umanjenje koeficijenata kvaliteta poljoprivrednog zemljišta i to za livade 28,60%, a za pašnjake 0,50%.

Dodatni finansijski efekat u smislu rasterećenja poreske obaveze poreskih obveznika je taj što će se za sve registrovane poljoprivredne proizvođače na teritoriji opštine Pljevlja, na zakonom propisan način, poreska stopa od 0,25% umanjiti za 90%.

Izmjenama i dopunom Odluke direktno će se uticati na značajno finansijsko rasterećenje poreskih obveznika po osnovu poreza na zemljište, a koja ni na koji način neće negativno uticati na dalje ostvarivanje nivoa naplate kao iz ranijih perioda, a koja se kretala u rasponu od 110.000-180.000€.

Usvajanjem ove Odluke stvaraju se potencijalni uslovi za povećanje broja registrovanih poljoprivrednih proizvođača, povećanje proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, valorizacije prirodnih resursa, povećanja tržišne konkurencije između poljoprivrednih proizvođača, a time i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda sa teritorije opštine Pljevlja na cijelom crnogorskom tržištu.

Takođe, Opština Pljevlja, kroz smanjenje poreskih obaveza za nepokretnosti na seoskom području  ima za cilj da zaustavi dalji trend smanjenja broja stanovnika na seoskom području, dalju emigraciju stanovnika sa seoskog područja i da finansijski veoma značajan podsticaj (kroz rasterećenje poreskih obaveza ) za budući dalji razvoj i održavanje seoskog područja.