РАНГ ЛИСТА ПОДРЖАНИХ БИЗНИС ПЛАНОВА ЗА РАСПОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА У ПРЕДУЗЕТНИШТВУ, ТУРИЗМУ И ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА 2024. ГОДИНУ

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Комисија за расподјелу средстава за подршку и подстицај развоју предузетништва и туризма и подршку и подстицај развоју женског предузетништва

Бр: UPI-08-306/24-37/3                                                                                                          05.06.2024. године

На основу члана 36. Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за подршку и подстицај развоју предузетништва и туризма и подршку и подстицај развоју женског предузетништва („Сл. Лист ЦГ-општински прописи“, бр. 43/20) и на основу Јавног конкурса за додјелу средстава за подршку и подстицај развоју предузетништва и туризма и подршку и подстицај развоју женског предузетништва Бр. UPI -08-306/24-37/2 од 01.03.2024. године, након спроведеног предвиђеног поступка утврђена је

РАНГ ЛИСТА ПОДРЖАНИХ

БИЗНИС ПЛАНОВА ЗА РАСПОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА У ПРЕДУЗЕТНИШТВУ, ТУРИЗМУ И ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА 2024. ГОДИНУ

Комисија за расподјелу средстава за подршку и подстицај развоју предузетништва и туризма и подршку и подстицај развоју женског предузетништва након спроведеног поступка прегледа документације и оцјењивања приспјелих Бизнис планова на Јавни конкурс за додјелу средстава за подршку и подстицај развоју предузетништва и туризма и подршку и подстицај развоју женског предузетништва Бр. UPI -08-306/24-37/2 од 03.03.2024. године, на сједници одржаној 04.06.2024. године, утврдила је коначну Ранг листу о расподјели средстава привредним субјектима са подручја општине Пљевља који су своје бизнис планове пријавили на Конкурс за додјелу средстава за подршку и подстицај развоју предузетништва и туризма и подршку и подстицај развоју женског предузетништва за 2024. годину:

I Ранг листа бизнис планова за подршку и подстицај развоју предузетништва и туризма у укупном износу од 30.000,00 еура:

1. 81,20 бода – Сеоско домаћинство Мијаковићи”, Бизнис план „Изградња љетњиковца“ бр. 08-306/24-90/1 од 28.03.2024. године ……5.900,00 евра. Овај Бизнис план Комисија је оцијенила као најбољи и сасвим у складу са општим приоритетитима Јавног конкурса и посебно значајним за развој сеоског туризма као једног од главних посебних приоритета Јавног конкурса.

2. 79,20 бодаДОО „Ostojić company“, Бизнис план „Унапређење услова рада ресторана „Суза Европе““, бр. 08-306/24-94/1 од 29.03.2024. године, …… 5.000,00 евра. Комисија је оцијенила да је овај Бизнис план потпуно у складу са општим и посебним приоритетима Јавног конкурса уз додатно вредновање фактора повећања броја упослених у сеоском туризму, као и значаја развоја сеоског туризма као једног од главних посебних приоритета Јавног конкурса.

3. 77,80 бодоваСеоско домаћинство „Мрдак“, Бизнис план „Опремање смјештајних капацитета“, бр. 08-306/24-113/1 од 01.04.2024. године …… 6.800,00, евра. Овај Бизнис план је оцијењен као веома добар и у складу са општим и посебним приоритетима Јавног конкурса уз додатно вредновање развоја туризма на сеоском подручју у оквиру сеоског домаћинства на изузетно атрактивној туристичкој дестинацији. Посебно вриједним је оцијењена чињеница да набавно тржиште подносиоца Бизнис плана представља искључиво сопствено домаћинство и сеоско подручје локалне заједнице.

4. 75,40 бодаСЗР Ауто сервис „Елвис“, Бизнис план „Набавка ауто дизалице и алата“, бр. 08-306/24-96/1 од 29.03.2024. године, …….3.189,70 евра. Овај Бизнис план је оцијењен као веома добар и у складу са општим и посебним приоритетима Јавног конкурса уз додатно вредновање значаја Бизнис плана на даље пословање његовог подносиоца и чињеницу да се ради о Start-up предузећу.

5. 71,00 бодДОО „БИА“, бизнис план „Набавка специјалне глодалице“, бр. 08-306/24-79/1 од 27.03.2024. године …. 6.500,00 евра. Овај Бизнис план је оцијењен као веома добар и у складу са општим и посебним приоритетима Јавног конкурса. Приликом вредновања овог Бизнис плана Комисија је посебно имала у виду значај дјелатности подносиоца Бизнис плана и његову досадашњу успјешну дјелатност која је изразито дефицитарна.

6. 68,80 бодоваДОО „Digital print design“, Бизнис план „Набавка дигиталне пресе“ бр. 08-306/24-110/1 од 01.04.2024. године …… 1.700,00 евра. Овај Бизнис план је оцијењен као веома добар и у складу са општим и посебним приоритетима Јавног конкурса уз додатно вредновање значаја Бизнис плана на даље пословање његовог подносиоца и чињеницу да се ради о Start-up предузећу.

7. 63,40 бодаДОО „Euphoria“, Бизнис план „Набавка дјечјих фризерских колица“, бр. 08-306/24-93/1 од 28.03.2024. године …  910,30 евра. Овај Бизнис план је оцијењен као веома добар и у складу са општим и посебним приоритетима Јавног Конкурса уз додатно вредновање значаја Бизнис плана на даље пословање његовог подносиоца и чињеницу да се ради о Start-up предузећу.

НАПОМЕНА: Најбоље оцијењених шест бизнис планова са ове Ранг листе биће субвенционисани у пуном траженом износу, док ће седмопласирани Бизнис план бити субвенционисан у преосталом износу у висини од 910,30 евра.

Број приспјелих Бизнис планова на Јавни конкурс за подршку и подстицај развоју предузетништва и туризма износио је 18 (осамнаест) са укупно траженим износом од 91.126,36 евра. С обзиром на ограничена средства за ову област одређена Буџетом општине Пљевља за 2024. годину у износу од 30.000,00 евра, Комисија је одлучила да подржи претходно наведене Бизнис планове иако је већина осталих бизнис планова задовољавала услове Јавног конкурса и добила позитивну оцјену.

II Ранг листа бизнис планова за подршку и подстицај развоју женског предузетништва у укупном износу од 15.000,00 еура:

1. 72,60 бодоваДОО „Сан дизајн“, Бизнис план „Набавка машине за штепање и аспиратора“, бр. 08-306/24-106/1 од 29.03.2024. године …… 1.950,00 евра. Приликом оцјене овог Бизнис плана Комисија је констатовала да је исти веома добар и да је у складу са општим и посебним приоритетима Јавног конкурса. Посебно је цијењен допринос овог Бизнис плана даљем пословању подносиоца и дефицитарност заната.

2. 71,60 бодоваДОО Оптика и бутик „Ирис“, Бизнис план „Улагање у опрему – ауто реф/кератометар“, бр. 08.306/24-101/1 од 29.03.2024. године ….. 5.000,00 евра. Приликом разматрања овог Бизнис плана Комисија је оцијенила да је исти у потпуности у складу са општим и посебним приоритетима Јавног конкурса. Као посебну предност Комисија је апострофирала специфичну област дјелатности на коју се односи овај Бизнис план и његов друштвени значај.

3. 67,40 бодаСЗР Кројачка радња „Али“, Бизнис план „Набавка машине за шивење и overlook машине обраду ивица“, бр. 08.306/24-102/1 од 29.03.2024. године … 1.636,00 евра. Приликом разматрања овог Бизнис плана Комисија је оцијенила да је исти веома добар и у складу са општим и посебним приоритетима Јавног конкурса. Посебно је цијењен допринос овог Бизнис плана даљем пословању подносиоца као и дефицитарност заната.

4. 65,40 бодаДОО „Колонијал“, Бизнис план „Набавка расхладног уређаја за производњу посластица“, бр. 08-306/24-88/1 од 28.03.2024. године….. 4.740,00 евра. Приликом разматрања овог Бизнис плана комисија је оцијенила да је исти веома добар и у складу са општим и посебним приоритетима Јавног конкурса. Посебно је цијењен допринос овог Бизнис плана даљем пословању подносиоца као и дефицитарност заната.

5. 63,80 бодова – ДОО „Тара-Кула рафтинг“, Бизнис план „Бициклистички туризам“,  бр. 08-306/24-115/1 од 01.04.2024. године …..1.674,00 евра. Приликом разматрана овог Бизнис плана Комисија је оцијенила да је исти веома добар и у складу са општим и посебним приоритетима Јавног конкурса. Комисија је посебно цијенила Бизнис план који се односи на развој сеоског туризма.

НАПОМЕНА: Најбоље оцијењена четири Бизнис плана са ове Ранг листе биће субвенционисана у пуном траженом износу, док ће петопласирани Бизнис план бити субвенционисан у преосталом износу у висини од 1.674,00 евра.

Број приспјелих Бизнис планова на Јавни конкурс за подршку и подстицај развоју женског предузетништва износио је 17 (седамнаест) са укупно траженим износом од 56.203,85 евра. С обзиром на ограничена средства за ову област одређена Буџетом општине Пљевља за 2024. годину у износу од 15.000,00 евра, Комисија је одлучила да подржи претходно наведене Бизнис планове иако је већина осталих бизнис планова задовољавала услове Јавног конкурса и добила позитивну оцјену.

               Ова Ранг листа биће објављена на огласној табли Секретаријата за привреду и на званичном веб сајту Општине Пљевља.

               Правна поука: Сходно члану 37. став 1. Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за подршку и подстицај развоја предузетништва и туризма и подршку и подстицај развоју женског предузетништва („Службени лист ЦГ – Општински прописи“, бр. 43/2020), приговор на ову Ранг листу учесници Јавног конкурса могу поднијети овој Комисији у року од 7 дана од дана њеног објављивања.

Пљевља, 06.06.2024.године                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                Мр Данко Шаранчић