Raspisan tender za rekonstrukciju Avalske ulice

Direkcija za izgradnju Opštine Pljevlja objavila je juče na Portalu javnih nabavki tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Avalske ulice u Pljevljima, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 70.000,00 eura.

Izgradnjom će biti obuhvaćeni radovi na izgradnji temelja kraka ulice, potpornih armirano-betonskih zidova i radovi na popločavanju i asfaltiranju.

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;  ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Rok izvršenja ugovora je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Ponude se predaju  radnim danima od 07.00 do 15.00 sati, zaključno sa danom 20.07.2020. godine do 11:00  sati neposrednom predajom na arhivi naručioca ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Opština Pljevlja, Ulica kralja Petra I br. 48.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se 20. jula 2020. godine u 11:30 sati, u prostorijama Opštine Pljevlja.

U skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama, Opština Pljevlja se opredijelila za skraćeni rok podnošenja ponuda od 22 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije, zbog situacije sa Korona virusom i novih najava za mogući drugi talas, kako bi se nabavka što prije sprovela, izabrao izvođač i završilil radovi ove građevinske sezone.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja