Saopštenje za medije Kabineta predsjednika Opštine Pljevlja povodom usvajanja Odluke o prodaji nepokretnosti motela „Vodice“ sa dijelom stare vodenice

Poštovani građani, u prethodnih dva dana bili ste u prilici da putem medija pratite sjednicu lokalnog parlamenta, sa veoma obimnim dnevnim redom i temama značajnim za funkcionisanje lokalne uprave ali i unapređenje pružanja usluga komunalnih preduzeća i komunalnog reda u našem gradu. Sigurni smo da su Odluka o lokalnim komunalnim taksama, Odluka o održavanju čistoće, Odluka o komunalnom redu i Odluka o javnim parkiralištima i garažama i mogućnost razgovora o cijenama usluga koje se tiču direktno svih građa, bila prilika za konstruktivnu raspravu i sučeljavanje argumenata u cilju stvaranja pretpostavki za bolja i kvalitetnija Pljevlja.

Na žalost kao i mnogo puta do sada, tok skupštinskog zasjedanja odbornici lokalne opozicije, svjesni snage argumenata i kvaliteta rada lokalne uprave pokušali da derogiraju iste i skrenu raspravu na teme koje nisu u domenu lokalnog parlamenta. Pored navedenoj, očigledan je bio i pokušaj uvlačenja vjerskih velikodostojnika u teme koje ni u kom slučaju ne bi trebalo da budu u domenu njihovog interesovanja. Na taj način iskorišćena je i tačka koja se odnosila na završetak administrativnog ciklusa neophodnog radi eventualne prodaje objekata motela Vodice i stare vodenice u gradskom parku.

Želimo istaći da su svi skupštinski materijali bili dostavljeni odbornicima prije nekoliko mjeseci i da su isti razmatrani na sjednicama radnih tijela SO Pljevlja bez primjedbi koje su se najednom „rodile“kod opozicionih odbornika tokom jučerašnje rasprave i poslužile da u jednom dijelu zasjedanja čujemo i kletve, zaklinjanja i slične poruke, a sve radi tobožnje zaštite crkvene imovine.

Uvaženi sugrađani, sigurni smo da ste kroz raspravu o Izvještaju o radu predsjednika opštine i organa i službi Opštine Pljevlja za 2019. godinu mogli čuti koliko je tokom prethodne godine urađeno u dijelu infrastrukture ali i poboljšanja kvaliteta stanja u oblasti ekologije, kulture, sporta kao i optimizacije i jačanja kapaciteta lokalne uprave. Juče su odbornici skupštinske većine usvojili odluke koje će direktno uticati na dalji razvoj našeg grada kako funkcionalnom tako i u ambijentalnom smislu.

Kao što je i predsjednik opštine u svom obraćanju odbornicima i građanima obrazložio prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti koja se odnosi na motel Vodice sa pripadajućim zemljištem i zgradom stare vodenice, još jednom naglašavamo da su svi navedeni objekti pa i do nedavno devastirani objekat stare vodenice svojina Države Crne Gore data na raspolaganje Opštini Pljevlja što se može i vidjeti u Listu nepokretnosti br.4559 KO Pljevlja KP br.14.

Važno je naglasiti da namjera Opštine Pljevlja nije prodaja imovine po svaku cijenu. Prepoznajući značaj kompleksa parka Vodice, koji pored parkovskih sadržaja uključuje i vještačka jezera, ribnjak, gradski stadion ali i objekte motela, stare vodenice i mrestilišta,i predstavlja jedan od najznačajnijih simbola grada, to je i namjera lokalne uprave da sa posebnim senzibilitetom ove sadržaje oplemenjuje i stavi u punu funkciju. Sve dosadašnje aktivnosti u parku Vodice, koje su se odnosile na uređenje korita Breznice, dječijih igrališta, ribnjaka i mrestilišta, gradskog stadiona, trim staze, sportske dvorane i doma za stare, su dokaz u naših najboljih i iskrenih namjera.Naravno kao i do sada posebno ćemo voditi računa o eventualnim vlasničkim ili drugim sporovima vezanim za državnu ili opštinsku imovinu kod nadležnih državnih organa.

Kabinet predjsednika Opštine Pljevlja