Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru  “ Podrška Ratarskoj proizvodnji ”,  za 2023.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru „ Podrška ratarskoj proizvodnji “, objavljenim dana 17.07.2023.godine na sajtu Opštine i   oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru “Podrška ratarskoj proizvodnji” Agrobudžeta za 2023.godinu završava dana 28.12.2023.godine, zbog isteka kalendarske godine.  

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 28.12.2023.,neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu                                                        v.d. SEKRETAR- a

Služba za poljoprivredu mr Danko Šarančić