Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru  “Promocija poljoprivrednih proizvođača i edukacija proizvođača ” za 2023.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa  Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru mjeru  “Promocija poljoprivrednih proizvođača i edukacija proizvođača” objavljenim dana 12.07.2023.godine na sajtu Opštine i oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu

O B A V J E Š T A V A

Poljoprivredne proizvođače da se Javni poziv za mjeru Promocija poljoprivrednih proizvođača i edukacija proizvođača završava dana 20.12.2023.godine.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podrške podnijeti nakon 20.12.2023.,neće biti podržani.

Sekretarijat za privredu

Služba za poljoprivredu

S E K R E T A R,v.d.

mr Danko Šarančić