Служба за буџет

У Служби за буџет обављају се послови који се односе на:

  • утврдјивање политике финансијског управљања на нивоу Општине;
  • припремање и израду годишњег буџета (текућег и капиталног);
  • предлагање смјерница и средњорочног оквира за припрему и планирање прихода и расхода буџета;
  • надзор извршења буџета и припрему процјене извршења буџета до краја године и по потреби, израду измјена и допуна буџета;
  • контролу наплате прихода и извршавања издатака;
  • информисање потрошачких јединица о буџетским питањима;
  • разматрање захтјева за додјелу буџетских средстава поднесених од стране потрошачких јединица и одобравање (додјелу) средстава из буџета за потрошачке јединице, квартално или за неки други период;
  • подношење буџетских извјештаја за интерну и екстерну употребу и друге послове из надлежности овог секретаријата.