Služba za trezor

Služba za trezor obavlja  poslove u skladu sa zakonskim i drugim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, Uputstvom o radu trezora, kao i međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor. Shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Zakonu o finansiranju lokalne samouprave Služba za trezor obavlja poslove koji se odnose na: plaćanja na osnovu odgovarajuće dokumentacije (obrazaca i podataka dostavljenih od strane potrošačkih jedinica); obradu svih zahtjeva za plaćanje, shodno usvojenim procedurama i preporukama; pripremanje naloga za plaćanje za svaki zahtjev za plaćanje odobren od strane ovlašćenih lica; razvoj i vođenje računovodstva i upravljanje finansijskim informacionim sistemom trezora lokalne samouprave; obezbjeđenje potpunog i tačnog knjiženja u finansijskom sistemu, odnosno unos svih transakcija, koje se odnose na računovodstvo i finansijsko upravljanje; upravljanje sistemom za obračun i isplatu zarada na nivou Opštine; vođenje glavne knjige trezora lokalne samouprave i ostalih odgovarajućih pomoćnih knjiga; obradu plaćanja, upravljanje i izvještavanje o izvršenju budžeta, koje se sprovodi u skladu sa planiranim i dodijeljenim sredstvima iz godišnjeg budžeta; pripremu završnog računa budžeta Opštine u saradnji sa službom za budžet; podnošenje redovnih finansijskih izvještaja; obezbjeđivanje podataka za potrebe finansijske analize; vođenje registra osnovnih sredstava koja su u vlasništvu Opštine;  pripremanje informacija i izvještaja o osnovnim sredstvima;

U Službi za trezor obavljaju se i poslovi koji se odnose na: upravljanje raspoloživom gotovinom na konsolidovanom računu trezora lokalne samouprave (u daljem tekstu konsolidovani račun trezora);obezbjeđenje odgovarajućeg iznosa gotovine na konsolidovanom računu trezora koji je potreban za blagovremeno izmirenje planiranih obaveza i održavanje likvidnosti;analizu toka gotovine i potreba za pozajmicama (zaduživanjem) ili ulaganjima (investicijama) u cilju efikasnijeg korišćenja raspoloživih sredstava;efikasno upravljanje gotovinom sa bankarskih računa na osnovu odgovarajućih politika i procedura;analiza toka gotovine na osnovu odobrenih budžetskih alokacija (sredstava dodijeljenih iz budžeta);praćenje stanja ugovorenih obaveza i zahtjeva za gotovinskim isplatama u odnosu na plan;predvidjanje viškova ili manjkova gotovine i preduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se smanjili troškovi uzimanja kratkoročnih pozajmica;obavještavanje o stanju gotovine i predlaganje odgovarajućih instrumenata zaduživanja;kontrolu bankarskih aranžmana, salda na računima u banci i bankarskih troškova;upravljanje inostranim donacijama i grantovima (bezpovratnim pomoćima);upravljanje dugom po osnovu datih garancija i uzetih kredita;upravljanje dugom po osnovu hartija od vrijednosti emitovanih od strane lokalne samouprave;evidentiranje svih obaveza izvan konsolidovanog računa trezora i dostavljanje informacija o ukupnim obavezama Opštine (dospjelim i nedospjelim);otplatu dugova u skladu sa uslovima i odredbama ugovora o zaduženju.