Odluke sa XXIII Sjednice SO Pljevlja

Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora JU Centar za kulturu Pljevlja

Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine Opštine Pljevlja za 2020 godinu

Izvještaj o radu Turistične organizacije

Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“ Pljevlja

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

Odluka o prodaji nepokretnosti (Motel „Vodice“ sa pripadajućim zemljištem)

Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Nevladinoj organizaciji “Pljevaljski sir”

Odluku o usvajanju Strategije zapošljavanja opštine Pljevlja  za period 2021-2025. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada DOO „Vodovod“ Pljevlja za 2021. godinu

Rješenje o imenovanju upravnog odbora JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica s invaliditetom – Pljevlja

Strategija zapošljavanja Opštine Pljevlja 2021-2025. god.

Zaključak – Prihvata se Izvještaj o radu  JU Zavičajni muzej  Pljevlja za 2020. godinu

Zaključak – Prihvata se Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine opštine  Pljevlja za 2020. godinu

Zaključci – Prihvata se Izvještaj o radu DOO

Odluku o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade „20 Novembar

Završni račun Budžeta Opštine Pljevlja za 2020. godinu