Materijali za XVII sjednicu Skupštine opštine Pljevlja

Informacija o evidenciji nepokretne imovine na kojoj pravo raspolaganja ima Opština Pljevlja za 2018. godinu

Informacija o stanju životne sredine na teritoriji opštine Pljevlja za 2018. i 2019. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na plan i program rada za 2020. godinu JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih sa invaliditetom Pljevlja

Predlog odluke o budžetu Opštine Pljevlja za 2020. godinu

Predlog odluke na davanje saglasnosti na Odluku o imenovanju direktorice JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“ Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na program i plan rada JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“ Pljevlja za 2020. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada DOO „Centar za sport i rekreaciju“ Pljevlja za 2020. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada DOO „Čistoća“ Pljevlja za 2020. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada DOO „Grijanje“ za 2020. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada DOO „Komunalne usluge“ Pljevlja za 2020. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada DOO „VOdovod“ Pljevlja za 2020. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada JU Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“ Pljevlja za 2020. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na program rada JU Zavičajni muzej Pljevlja za 2020. godinu

Odluka o davanju saglasnosti za angažovanje trećih lica za potrebe zimskog održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva za 2020. godinu

Lokalni plan akcije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period od 2020 – 2021

Odluka o finansiranju rada gerontodomaćica

Odluka o osnivanju Javne ustanove Centar za kulturu – Pljevlja

Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja Javnoj ustanovi Narodna biblioteka „Stevan Samardžić“ Pljevlja

Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja ima opština Pljevlja JAvnoj ustanovi Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“ Pljevlja

Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima na kojima pravo raspolaganja iam opština Pljevlja Javnoj ustanovi Zavičajni muzej Pljevlja

Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja

Program rada Skupštine opštine Pljevlja za 2020. godinu