Materijali za XVIII Sjednicu Skupštine opštine Pljevlja

Izvjestaj Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za period 01.01.2019 – 31.12.2019.god.

Izvjestaj o radu Predsjednika opštine Pljevllja i radu organa i sluzbi opštine Pljevlja za 2019.god.

Izvjestaj sa XIV sjednice Odbora za izbor i imenovanja

Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora Drzavnom arhivu Crne Gore

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za javna, opsta i posebna parkiralista

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku DOO Vodovod Pljevlja o utvrđivanju cijene za uslugu tretmana otpadnih voda

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora DOO Komunalne usluge Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke cijena usluga vozila i mašina u DOO Lokalni putevi Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ogranicenom odgovornošću Vodovod

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2020. godinu

Predlog Odluke o imenovanju Savjeta JU Centar za kulturu Pljevlja

Predlog Odluke o izmjen. i dopun. Odluke o postavljanju odnosno građenju pristupnih rampi, liftova i sl. objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti sa invaliditetom

Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju sporta

Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja

Predlog Odluke o komunalnom redu

Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Pljevlja

Predlog Odluke o odrzavanju čistoce na teritoriji opstine Pljevlja

Predlog Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica opštine Pljevlja

Predlog Odluke o prodaji nepokretnosti Motel Vodice sa pripadajućim zemljištem i zgrada stare vodenice

Predlog Programa uređenja prostora za 2020. godinu

Predlozi za dopunu Dnevnog reda – Demokrate

Predlog za dopunu Dnevnog reda – NSD

Zapisnik sa 17. sjednice Skupštine opštine Pljevlja