Materijali za XXIII sjednicu Skupštine opštine Pljevlja

Zapisnik sa 22. sjednice Skupštine opštine Pljevlja održane 02.04.2021. godine

Predlog Završnog računa Budžeta opštine Pljevlja za 2020. godinu

Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom – Pljevlja

Odluka o usvajanju Strategije zapošljavanja opštine Pljevlja za period 2021 – 2025. godine

Odluka o prodaji nepokretnosti (Motel „Vodice“ sa pripadajućim zemljištem)

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava Nevladinim organizacijama

Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrade „20 Novembar“

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju Direktora JU Centar za kulturu Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na program rada DOO „Vodovod“ Pljevlja za 2021. godinu

Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti Nevladinoj organizaciji „Pljevaljski sir“

Poziv za XVI (šesnaestu) sjednicu Odbora za društvene djelatnosti

Odgovor na pitanje odbornika Tošić Marka

Utvrđivanje liste Prijedloga kandidata za članove Savjeta Lokalnog Javnog emitera Radio televizije Pljevlja

Izvještaj sa XVIII sjednice Odbora za izbor i imenovanja

Izvještaj o realizaciji programa rada Skupštine opštine Pljevlja za 2020. godinu

Izvještaj o radu JUNB „Stevan Samardžić“ Pljevlja

Izvještaj o radu JU Zavičajni muzej

Izvještaj o radu JU Umjetnička galerija „Vitomir Srbljanović“

Odluka o usvajanju Izvještaja o radu i realizaciji Programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Pljevlja za 2020. godine

Odluka o davanju saglasnosti na program rada DOO „Vodovod“ Pljevlja za 2021. godinu

Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“ Pljevlja

Odluka – Izvještaj o radu d.o.o. „Vodovod“ Pljevlja

Odluka – Izvještaj o radu D.O.O. „Lokalni putevi“ Pljevlja

Izvještaj o radu DOO „Komunalne usluge“ Pljevlja

Odluka – Izvještaj o radu DOO „Grijanje“ Pljevlja

Odluka – Izvještaj o radu DOO „Čistoća“ Pljevlja

Odluka – izvještaj o radu DOO „Centar za sport i rekreaciju“